ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN DE ADVOCATENPRAKTIJK ADVOCATENKANTOOR OUD-ZUID, GEVESTIGD TE AMSTERDAM.

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: mr. W. Vermeer van advocatenkantoor Oud-Zuid, gevestigd aan de Valeriusstraat 32-hs te (1071 MJ) Amsterdam;
b. Opdrachtgever: de opdrachtgever die contractpartij is van de opdrachtnemer die de opdracht aanvaardt;
c. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) die de betrokken opdrachtnemer voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen. Het honorarium zal worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het door de betreffende opdrachtnemer gehanteerde standaarduurtarief. Afwijkingen van het standaarduurtarief dan wel van de berekeningswijze kunnen met de cliënt worden overeengekomen, mits deze schriftelijk zijn vastgelegd en bevestigd. Het standaarduurtarief kan worden verhoogd door vermenigvuldiging met een factor die afhankelijk is van de ervaring of het specialisme van de uitvoerend advocaat, het financiële belang of de mate van spoedeisendheid;
d. Verschotten: de kosten, welke door derden aan de betrokken opdrachtnemer in rekening worden gebracht zoals griffierechten, deurwaarderskosten, leges. Door de opdrachtnemer ten behoeve van de cliënt betaalde verschotten, waaronder deurwaarderskosten en griffierechten, als onder sub f en g bedoeld, zullen afzonderlijk en onmiddellijk in rekening worden gebracht. Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van (aanvullende) voorschotten te verlangen. Ontvangen voorschotten worden verrekend met de eindafrekening van de opdracht;
e. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ten behoeve van de kosten van kantoorfaciliteiten zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën;
f. Reiskosten: de vergoeding voor in het belang van de uitvoering van de opdracht gemaakte reiskosten.

II. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en diensten die door een opdrachtgever aan een opdrachtnemer worden verstrekt. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar in de van opdrachtgever afkomstige stukken wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen;
b. Niet alleen opdrachtnemer, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van opdrachtnemer hebben verlaten;
c. De advocatenpraktijk kan in het kader van de uitvoering van een aan haar gegeven opdracht gebruik maken van de diensten van derden en zal, indien dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, daarover zoveel mogelijk vooraf met haar opdrachtgever overleg plegen. In geen geval zal de advoxatenpraktijk aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen van deze derden. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten;
d. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de betrokken opdrachtnemer aangegane overeenkomsten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van de leden van de advocatenpraktijk, doch tevens voor al diegenen die in loondienst van de advocatenpraktijk zijn of diegenen die anderszins voor de advocatenpraktijk werkzaam zijn. De opdrachtgever wordt bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Oud-Zuid. De algemene voorwaarden worden bij de opdrachtbevestiging verstrekt.

III. Opdracht
a. Wanneer een opdrachtgever aan de betrokken opdrachtnemer een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de opdrachtgever en de betrokken opdrachtnemer pas tot stand nadat de opdrachtnemer deze heeft aanvaard. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard;
b. Een opdracht wordt geacht aan de betrokken opdrachtnemer te zijn gegeven en uitsluitend door de opdrachtnemer te worden aanvaard;
c. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen;
d. De opdrachtgever staat ervoor in aan de opdrachtnemer de juiste en volledige gegevens en bescheiden ter beschikking te stellen, ook indien deze oorspronkelijk niet van hem afkomstig zijn. Het is de opdrachtgever toegestaan informatie anders dan door persoonlijke afgifte aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen. De opdrachtnemer kan echter in deze gevallen de geheimhouding van de verstrekte informatie niet garanderen en de opdrachtgever accepteert dit risico;
e. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de opdrachtnemer de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De opdrachtgever aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

V. Declaraties/tarieven/voorschot
a. Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met de verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd;
b. De werkzaamheden van de opdrachtnemer worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde uurtarief. Het basisuurtarief bedraagt, behoudens afwijkende afspraken, 165 euro exclusief BTW. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken, zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met de opdrachtnemer worden afgeweken;
c. De werkzaamheden van de opdrachtnemer worden in beginsel maandelijks gedeclareerd. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij zij hierover met de opdrachtgever andere afspraken heeft gemaakt;
d. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het met de opdrachtgever overeengekomen honorarium en de kantoorkosten elk jaar bij het begin van het kalenderjaar te indexeren met een in verhouding tot de ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage;
e. Betaling van de declaraties van de betrokken opdrachtnemer dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever, ongeacht hetgeen nog openstaat, van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De opdrachtnemer is dan gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen door opdrachtgever volledig zijn voldaan. Reclames dienen schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan de rechten van cliënt vervallen;
f. Indien na het verstrijken van de onder f genoemde termijn betaling uitblijft, is een vergoeding wegens renteverlies en zijn (alle) buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van 100,- euro. Ingeval van een gerechtelijke procedure is de opdrachtgever alle daadwerkelijke gemaakte kosten rechtsbijstand verschuldigd en uitdrukkelijk niet de geliquideerde proceskosten;
g. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken opdrachtnemer en de opdrachtgever worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van de depotstorting in een later stadium worden aangepast. Indien de opdrachtgever nalaat het voorschot, dan wel de tussentijdse verhoging te betalen, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering aan de opdracht op te schorten. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld;
h. Opdrachtgever staat opdrachtnemer uitdrukkelijk toe declaraties eventueel te verrekenen met voorschotten en andere gelden die opdrachtnemer in depot houdt of doet houden voor de opdrachtgever voor zover die gelden zonder belemmering aan de opdrachtgever kunnen worden uitbetaald;
i. Indien in een bepaalde zaak de wederpartij wordt veroordeeld in de kosten, komt het bedrag van die kostenveroordeling de opdrachtgever toe. Dit bedrag is in de regel niet gelijk aan het totaal van het honorarium dat opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is. Een eventuele veroordeling van de opdrachtgever in de kosten van de wederpartij staat eveneens los van het vorenstaande;
j. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen;
k. Met ingang van 1 januari 2014 is het advocaten toegestaan om in letselschade- en overlijdensschadezaken met hun opdrachtgever een resultaatgerelateerde beloningsafspraak te maken. Voor overige zaken is het advocaten in Nederland niet toegestaan het no cure no pay beginsel te hanteren. Dergelijke afspraken, waarbij de opdrachtnemer slechts wordt betaald als hij de zaak wint, kunnen – buiten letselschade- en overlijdensschadezaken – derhalve met Advocatenkantoor Oud-Zuid niet worden gemaakt;
l. Indien de opdrachtgever vragen over of bezwaren tegen de aan de opdrachtgever toegezonden declaratie heeft, doet de opdrachtgever er verstandig aan deze eerste aan de betrokken opdrachtnemer voor te leggen. De opdrachtnemer zal dan zoveel mogelijk opheldering verschaffen. Heeft de opdrachtgever daarna toch nog bezwaren tegen de declaratie dan kan de opdrachtgever altijd de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam benaderen.

VI. Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Oud-Zuid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door mr. W. Vermeer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Een kopie van de polis en de voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar;
b. De in lid a omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van de betrokken opdrachtnemer en/of zijn ondergeschikten;
c. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht terzake van de vrijwaring;
d. Bij het inschakelen van derden zal de opdrachtnemer van tevoren met de opdrachtgever overleggen en steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De opdrachtnemer is echter voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De opdrachtnemer is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden;
e. De aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door mr. W. Vermeer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

VII. Archivering
Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de opdrachtgever verstrekt. Het dossier wordt gedurende een periode van zeven jaren na het einde van de zaak bewaard en staan tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door de opdrachtnemer teneinde het dossier uit het archief te lichten steeds ter beschikking van de opdrachtgever.

VIII. Opzegging
a. De opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden;
b. De betrokken opdrachtnemer heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de opdrachtgever zoveel mogelijk blijven gediend.

IX. Wijziging algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen (gedeeltelijk) eenzijdig door de betrokken opdrachtnemer worden gewijzigd, indien een of meerdere voorwaarden door de rechter worden vernietigd, dan wel aanpassing is genoodzaakt vanwege wettelijke regelingen. De opdrachtgever zal van de wijziging(en) schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

X. Toepasselijk recht en forumkeuzea.

Op de overeenkomst van opdracht tussen de betrokken opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;b. De opdrachtnemer neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie advocatuur;Betreft het geschil een opdracht van een particulier, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de opdrachtnemer wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particulier is alleen sprake van bindend advies indien opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een niet-particulier c.q. zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Wanneer de opdrachtnemer er niet in slaagt eventuele klachten over haar dienstverlening met opdrachtgever tot een oplossing te brengen, dan kan opdrachtgever zijn klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur;c. De opdrachtnemer maakt gebruik van onderstaand kantoorklachtenreglement.

XI. Kantoorklachtenregeling (behorende bij artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur)

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2 toepassingsbereik
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor Oud-Zuid en de cliënt.2. Iedere advocaat van Advocatenkantoor Oud-Zuid draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening;
2. Advocatenkantoor Oud-Zuid heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt;
3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, onverlet de mogelijkheid van de opdrachtgever om in het kader van het advocatentuchtrecht tegen de betrokken opdrachtnemer te ageren.

Artikel 5 interne klachtprocedure
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. L. Nix van Spuistraat 10 advocaten, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris;
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht;
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris;
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven;
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen;
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht;
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht;
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing;
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht;
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie
1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp;
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld;
3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures;
4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

XII. Derdengeldenrekening (artikel 7.4 lid 2 sub f Voda)
Advocatenkantoor Oud-Zuid ontvangt geen derdengelden.